0 Ft

Vásárló belépés

Termékajánló

Partnereink

További partnereink

 Yacht kemping, Balatonalmádi

www.yachtkemping.hu


 Sellő kemping, Balatonboglár

www.sellocamping.hu


Magyar Camping és Caravanning Club

www.mccc.hu


Magyar Hagyományos Kemping Klub

www.mhkk.hu


Sika Hungária Kft

www.sika.hu

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Bevezetés, az adatkezelő megnevezése

Váradi György e.v. - Váradi Caravan (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a www.varadicaravan.unas.hu  weboldalon (továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezen Adatvédelmi tájékoztatóban  tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében elkövetett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintettel jogainak gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

A Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://varadicaravan.unas.hu/shop_ordered/8614/pic/adatkezelesi_tajekoztato_varadi.docx  címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldaúan bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.  

 

Az adatkezelő megnevezése:

 

Név: Váradi György e.v.

Székhely: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 17.

Levelezési cím: 8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 7.

Üzlethelyiség címe: 8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 7.

Képviselő neve: Váradi György

Engedélyszám: EV-718850   

Adószám: 53932398-2-39

E-mail cím: varadivaradicaravan.hu

Telefonszám: +3688/586-280

Fax: +3688/586-281

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76203/2014.

 

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

 

2. Definíciók

2.0.érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - kövzetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

2.1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.1. A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat, továbbá a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe. Ezekhez az adatokhoz a felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Az így kezelt adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni.   

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb statisztikai adatainak független mérését. Az adatkezelő tud a mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítást adni, elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/.

A honlap tárhelyének szolgáltatója, az unas.hu (elérhetősége: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15) technikai közreműködőként a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

4.2. Vásárlói regisztráció, megrendelés

Az adatkezelés célja: A szolgáltató termékeinek megrendelésére csak regisztráció után van lehetőség. Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, kapcsolattartás az ügyfelekkel, a megrendelésből adódó szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettségteljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: a regisztráció alkalmával bekért személyes adatok: felhasználónév, jelszó, név, telefonszám, e-mail cím, szállítási és számlázási cím. A felhasználónak lehetősége van önkéntes hozzájárulását adni hírlevél fogadására, az adatkezelő ezen adatokat kizárólag hírlevél küldésére használja fel, részletek a 4.3. pontban.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a regisztrált adatokat 3 évig, a megrendelés adatait 5 évig tárolja. A felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a fent megnevezett elérhetőségeken az adatainak törését. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.paragrafus (2) bekezdése alapján az az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

 

4.3. Hírlevél 

Az adatkezelés célja: e-mail alapú, reklámot tartalmazó hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, webáruházat érintő fejlesztésekről, változásokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes - előzetes és kifejezett - hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.paragrafus (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre klikkelve, vagy az adatkezelő e-mail címére megküldött elektronikus levélben kezdeményezheti. ebben az esetben a szolgáltató 8 munkanapon belül törli a felhasználó minden olyan személyes adatát a nyilvántartásból, amely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges. 

 

4.4. Naplók

A Szolgáltató technikai hátterét biztosító unas.hu az ügyfelek és vásárlók online felületen végzett tevékenységéről elektronikus naplót készít. A naplóban rögzítésre kerül a felhasználó IP címe, felhasználóneve, tevékenység időpontja. Ezen adatok 1 hónap után törlődnek. Az adatokat a szolgáltató a rendszerében hibák felfedésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel.

 

4.5. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben a fogyasztónak a szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon illetve kapcsolat-felvételi űrlapon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

A szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy év elteltével törli.

 

4.6. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adás, adatok közlése, átadása, illetőleg az iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

4.7. E-mail címek felhasználása

A szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel a tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban

- a felhasználó azonosítását,

- a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a vállalkozás telephelyén, illetve a Honlap technikai hátterét biztosító UNAS Online Kft. (Cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15) szerverein kerülnek elhelyezésre.

 

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosultak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az szolgáltató illetve a szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át, csak abban az esettben, ha az a megrendeléshez teljesítéséhez feltételül szükséges.  

A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében a szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe. A szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  1. Csernay Csaba; Cím: 8200 Veszprém, Csillag u. 12/b; könyvelés
  2. DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft; Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép; kézbesítés
  3. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; kézbesítés
  4. UNAS Online Kft.; Cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15; webáruház technikai háttér

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatairól és annak kezeléséről, valamint kérheti - e-mail címe kivételével - személyes adatainak módosítását a felhasználási , illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapít meg.

 

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben a szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat. Ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésre, azokat a szolgáltató a törvény által előírt időtartamig megőrzi.

 

A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításának céljából.

 

A felhasználó az Info tv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján adatkezelést érintő jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Telefax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2014. 06. 20.